Niels Kjær: Kristendom og anarkisme (med en annoteret litteraturliste)

plakatchristianiaoperaen23lille-ny(LAPTOP-4Q4H95SHs modstridende kopi 2017-07-14)

 1. Jeg er født i 1949. Gymnasietid i slutningen af 60’erne og universitetsstudier 1969-75. En tid med store omvæltninger og brydninger. Desværre endte ungdomsoprøret for mange i en forbenet marxistisk position. Allerede i gymnasietiden mødte jeg anarkismen og blev vaccineret mod den dogmatiske marxisme. Og senere på universitetet blev jeg gode venner med anarkisten Carl Heinrich Petersen.
 2. Hvad er anarkisme? Bruges ofte som et skældsord synonymt med uro, vold og kaos. Men det er helt forkert. Anarkister er ikke mere voldelige end andre mennesker, og de ønsker bestemt ikke kaos. (”Anarki eller kaos”). Anarkismen er en ”tredje vej” – et alternativ til liberalisme og socialisme. Vil forene det bedste fra begge, både lighed og frihed. Skepsis over for statsmagt, men også alle andre hierarkiske og autoritære systemer og organisationer som fx kirke og militær. Mange forskellige former for anarkisme, blandt andet ”kristen anarkisme”, ofte repræsenteret ved russeren Leo Tolstoj.
 3. Religioner behøver ikke at være dogmatiske og autoritære. Jeg er opvokset i hvad man kalder et kristent hjem – i et grundtvigsk miljø – og begyndte som ung at studere teologi. Nu vil mange mene, at religion og anarkisme er uforenelige, for er alle religioner ikke dogmatiske, og er Gud ikke indbegrebet af en almægtig, enevældig hersker? Nej, vil jeg sige. En religion behøver ikke nødvendigvis at være autoritær og dogmatisk, og Gud er måske slet ikke en enevældig despot – lige tværtimod.
 4. Jeg fornemmede som teologistuderende hurtigt, at der er en forskel på Jesus selv – og så den organiserede kristne kirke. Ligesom der op gennem kirkens historie hele tiden har været enkeltpersoner, små grupper og bevægelser, der har modsagt de store, etablerede kirker og har forsøgt at komme tilbage til den ”egentlige” Jesus. I middelalderen endte disse ”kættere” ofte på bålet. Nu bliver de typisk forsøgt stemplede som sekteriske. Men der har altid været, og der er heldigvis stadig troende, der ikke bare følger strømmen, men tænker og føler selv. ”Troens anarkister” som jeg plejer at kalde dem.
 5. I 1972 skrev jeg (i en alder af 23 år) en lille pjece ”Kristendom og anarkisme”, og den er nok anledningen til at jeg er blevet inviteret i dag. Min pjece er lidt ungdommelig og tidspræget. Jeg ville have skrevet den anderledes i dag, men grundtankerne i den kan jeg stadig godt stå ved. Jeg opfatter mig stadigvæk som en kristen anarkist. Og hvad er det så lige, at det betyder?
 6. Bibelen består som bekendt af mange forskellige ”bøger” – 66 er der i alt – foruden de apokryfe og ikke-kanoniserede skrifter. Og allerede i Bibelen møder vi både den autoritære og den anti-autoritære opfattelse af Gud. Det er en grundtanke i Bibelen, at Gud ønsker, at vi mennesker skal leve lykkeligt i fred med hinanden og med dyrene. Sådan var det engang, og sådan skal det atter blive. Men i tiden mellem Paradisets Have og det kommende Gudsrige er der hos de mange bibelske forfattere nogle meget forskellige opfattelser af, hvem Gud er, og hvad han ønsker af os. I 2.-5. Mosebog møder vi således den nidkære Gud Jahve, der giver love for alle menneskelivets forhold, og som strengt straffer alle lovovertrædelser. Det er på mange måder en autoritær og livsfjendsk Gud. På den anden side møder vi også hos de store profeter et håb og en drøm om et kommende samfund, hvor våben er overflødige og hvor retfærd, fred og godhed er i højsædet. Hos profeterne ønsker Gud ikke ofre og rituel lydighed, men derimod barmhjertighed.
 7. Det Nye Testamente handler som bekendt om Jesu liv og død – og om urkristendommens tid (dvs de første 50-70 år efter Jesu død). På denne tid var Palæstina besat af romerne, og Romerriget dækkede alle landområderne rundt om Middelhavet.
 8. Vi ved ikke så forfærdelig meget om Jesus med 100 % historisk sikkerhed. Han var en omvandrende prædikant med en discipelskare omkring sig. Han forkyndte, at Guds rige er kommet nær, han fortalte lignelser, og han døde på et kors. Det er det mest sikre, vi ved. Men hvis vi trænger lidt dybere ned i teksterne, tyder meget på, at Jesus hele tiden henvendte sig specielt til de mest udstødte grupper i samfundet: De fattige, de syge og dem med ”den forkerte tro”, fx samaritanerne. Til gengæld er Jesus kritisk overfor kejseren, kongen og stormændene, ligesom de religiøse ledere, præsterne og farisæerne må stå for skud. Men Jesus bliver aldrig bare sådan venstre-orienteret ”politisk korrekt”. Han kan nemlig også tage landsforræderne (fx tolderne) i forsvar, og han kan hjælpe en romersk officer, altså en militær-repræsentant for besættelsesmagten. Jesus gør kort sagt altid det uventede. Han vender tingene på hovedet. Han ophøjer de små – og han sætter fangerne i frihed.
 9. Jesus er ikke ideologisk anarkist, men hans handlinger er anarkistiske. Jeg kunne have lyst til at sammenligne ham med en fiktiv person, vi alle sammen kender, nemlig Pippi Langstrømpe. Hun er heller ikke politisk-ideologisk anarkist, men hun handler hele tiden anarkistisk.
 10. Jesus bliver dødsdømt som en politisk forbryder, og han bliver korsfæstet. Men hurtigt efter hans død står det klart, at hans ord og hans liv lever videre. Hans disciple danner en bevægelse, der vil videreføre hans budskab. De forventer, at Jesus meget snart vil komme igen, og Guds rige vil bryde endeligt frem.
 11. Men tiden går, og som det sker med næsten alt, hvad vi mennesker rører ved, så stivner Jesus-bevægelsen efterhånden og bliver til en særlig religion, en særlig kirke med love og regler. Der er nogle, der er inde, og nogle, der er ude. Og op gennem kirkens historie er der jo desværre utallige historier om kætterforfølgelser, heksejagte, korstoge, tvang og undertrykkelse. De store kirker bliver til absurde parodier på alt det, Jesus selv sagde og gjorde.                              Men der er – som jeg sagde før – også hele tiden personer og grupper, der genopdager det oprindelige budskab og forsøger at gå i Jesu fodspor.
 12. Personligt har jeg forsøgt at praktisere min egen kristen-anarkistiske overbevisning ved ”at have troens flamme i brystet” og ved at engagere mig i græsrodsbevægelser og arbejde på lokalt plan. I 21 år var jeg folkekirkepræstLyø, en lille sydfynsk ø, hvor jeg arbejdede på at bevare skole, arbejdspladser og færgeforbindelse. Det lykkedes i lang tid, men til sidst lukkede myndighederne på ganske få år både skole, præstegård, posthus og mange andre ting. (Sådan som det er sket rigtig mange andre steder i ”den hellige centraliserings navn”). Så flyttede jeg tilbage til Aarhus, hvor jeg stammer fra. I dag er jeg udmeldt af folkekirken og er kvæker, fordi jeg bedre kan identificere mig med kvækerdommens udogmatiske og fredsfremmende kristendom end med lutherdommen. Jeg bor på Langenæs og forsøger igen at arbejde for sammenhængskraft i lokalområdet. Sidder blandt andet i skolebestyrelsen og har lige været med-arrangør af Langenæs Kulturfestival.

Kristendom og anarkisme: En annoteret litteraturliste

Af Niels Kjær

Lev Tolstoj: Evangeliet kort fortalt (Eksistensen, 2016)

Den russiske forfatter Leo Tolstoj omtales ofte som en hovedskikkelse inden for den kristne anarkisme, også selv om han ikke selv kaldte sig anarkist. ”Evangeliet kort fortalt” indeholder Tolstojs genfortælling af Jesu liv og lære. Derved giver værket indirekte et indblik i Tolstojs egen kristendomsforståelse og etik. Et andet værk af samme forfatter er Leo Tolstoy: My Religion: What I Believe (Free Age Press, 2009).

Alexandre J. M. E. Christoyannopoulos: Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel (Imprint Academic, 2010)

Alexandre Christoyannopoulos er en førende britisk forsker inden for kristen anarkisme før og nu. I dette værk gennemgår han de bibelske argumenter for kristen anarkisme, belyser statens rolle i kirkens historie og gennemgår en række kristne anarkisters modsvar og vidnesbyrd. Et absolut hovedværk.

Alexandre Christoyannopoulos & Matthew S. Adams (eds.): Essays in Anarchism and Religion, Vol. I (Stockholm University Press, 2017)

Diverse artikler og essays om religiøs anarkisme, blandt andet Justins Meggitts essay ”Was the historical Jesus an anarchist? Anarchronism, anarchism and the historical Jesus”.

Jacques Ellul: Anarchie et Christianisme (Atelier de creation libertaire, 1988), Anarchy and Christianity (Eerdmans Publishing Co., 1991)

Den franske jurist Jacques Ellul sætter ikke lighedstegn mellem kristendom og anarkisme, men han argumenterer for, at den typiske anarkistiske kritik af kristendommen kun rammer den etablerede kirke og teologi, ikke det kristne evangelium. Omvendt bør de kristne læse de bibelske tekster med friske øjne og ikke afvise anarkismen, men forstå at den ligger tæt op af evangeliets grundtanke.

Niels Kjær: Kristendom og anarkisme (Eget forlag, 1972)

Min egen lille bog om kristendom og anarkisme er et tidligt dansk forsøg på en argumentation, der på mange måder ligner Christoyannopoulos’ og Elluls. Bogen påviser, at der i såvel Bibelen som i kirken findes både autoritære og anti-autoritære strømninger, men at Jesu egen forkyndelse og levevis rummer klart anarkistiske træk. Bogen er et ungdomsværk, og jeg ville sikkert udtrykke mig anderledes i dag, men selve grundtanken er klar nok.

Bogen kan downloades og læses på nettet her: https://archive.org/details/KristendomOgAnarkisme

Mark Van Steenwyk: That Holy Anarchist: Reflections on Christianity & Anarchism (Missio Dei, 2012)

Den amerikanske mennonit Mark Van Steenwyk påviser, at der findes anarkistiske impulser i både Bibelen og kirkehistorien, og han foreslår forskellige konkrete kristen-anarkistiske praksisser, fx ikke-vold, gave-økonomi og stilhed.

Trip York: Living on Hope While Living in Babylon: The Christian Anarchists of the 20th Century (Wipf & Stock Pub, 2009)

Amerikaneren Trip York foreslår en ny kristen praksis i forhold til staten, en praksis, der kan indgyde håb, allerede mens vi endnu lever i de bestående samfund.

Dorothee Sölle: Mystik und Wiederstand: ”Du stilles Geschrei” (Hoffmann und Campe Verlag, 1997), Dorothee Soelle: The Silent Cry: Mysticism and Resistance (Fortress Press, 2001).

Dorothee Sölle, som var en af de betydeligste tyske teologer i anden halvdel af det 20. århundrede, kaldte ikke sig selv for anarkist, men jeg ved fra personlige samtaler med hende, at hun følte sig nært beslægtet med den kristne anarkisme. Bogen er en fremragende fremstilling af mystikkens befriende potentiale og behandler blandt andet emner som fællesskab, befrielse, ejendomsløshed og ikkevold. Andre relevante bøger af Dorothee Sölle, som er oversat til dansk, er Lydighed og fantasi (Gyldendal, 1978), Henrejsen (Gyldendal, 1978) og Sympati: Om tro og samfund (Aros, 1980).

https://www.facebook.com/events/219575451907731/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

28/9/17 (Århus) Imod systemet siden Jesu tid

plakatchristianiaoperaen23lille-ny(LAPTOP-4Q4H95SHs modstridende kopi 2017-07-14)Suppe kl. 18 & foredragene kl 19.
– tre oplæg om anarki & tro fra forskellige perspektiver
Tre oplæg om de kristne, der tog og tager Jesu lære om modstand mod denne verdens ‘magter og myndigheder’ alvorligt i politisk forstand.
Oplægs holderne er:
Niels Kjær, Johannes Aakjær Steenbuch & sorte fane bloggeren
Artikler for nysgerie.
Niels Kjær: Kristendom og anarkisme
Johannes Aakjær Steenbuch: Imod systemet siden Jesu tid

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

musik for anarkister og dem der vil gerne blive det!

19.00 – Soup 20.00 – Concert with David Rovics You can listen to his music here: https://davidrovics.bandcamp.com/music You can read all about him here: http://www.davidrovics.com/media/ Facebook-event here The concert is donation based. For those who can afford it, we suggest to give at least 50 kr. We hope you will join us for a really nice […]

via David Rovics-Koncert — Makvärket

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

2/12 Gratis workshop med Todd May: Organisering og træning af græsrødder: Hvordan gør man?

todd_teaching_udvalgte_billede_Udvalgte billedeLørdag den 2. december kl. 13-16, Snekkersten

Kursusnr.: 834-17

Denne workshop er en praktisk guide i græsrodsorganisering

Todd May skriver om denne særlige workshop:

 • Grassroots Organizing Training Session: This would include a bit about the current political situation in the U.S. but be devoted mostly to practical issues of how to organize.
 • In the U.S. and Europe, the rise of neoliberalism and right-wing movements has motivated many people to get involved politically.
 • This workshop is a practical guide to grassroots organizing.
 • We will look at the principles and strategies of organizing and engage in some practical exercises.

Todd May er professor i filosofi ved Clemson University i USA i staten South Carolina. Han har lige siden sin studentertid været aktiv organisator i borgerrettighedsbevægelser og har overvældende mange eksempler på, hvordan man bedst organiserer politisk modstand og engagerer borgergrupper.

Todd May betragter sig selv politisk som liberal anarkist. På trods af sin jødiske baggrund har han f.eks. deltaget i arbejde og aktioner til støtte for palæstinenserne. Han har senest organiseret mange protestaktioner mod Donald Trump og sammen med en anden professor organiseret fastestrejke på sit universitet som protest mod dets tavshed i forhold til Trumps indrejseforbud.

Todd May har gæstet DISPUK siden 2010. Han har desuden været gæsteprofessor på CBS i 3 måneder i 2015. Han er en særdeles levende og engagerent formidler. Alle der har oplevet Todd Mays undervisning har fået en kæmpe oplevelse.

http://www.dispuk.dk/2017/834-17.aspx

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 10-15, Snekkersten Kursusnr.: 830-17

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Imod krig og militariseringen af ungdommen!

Simagesvare på artiklen i politikken: Værnepligtig ved Livgarden: “Jeg meldte mig ikke for at blive udsendt”

Soldater kan man aldrig vide hvad politikerne kan finde på. Man er forpligtet som

soldater at ofre sig for “fædrelandet”. Det er derfor man er der. I militæret lærer du at adlyde og at dræbe.

I øvrigt er man også forpligtet til det også som civil borger. Når politikere ønsker at mobilisere ved lov flere soldater i en krigssituation eller indbild ”trussel” mod et land som f.eks. politikerne i Sverige der tror at ”de” skal forsvare sig mod en mere farligere truslen Ruslands. I dette land genindføres nu værnepligt for både mænd og også kvinder. Sidste kan ske i Danmark når den slags politik for lov at blive til noget. Et er sikker, hvis engang værnepligtige bliver udsend til krig og såkaldte ”fredsbevarende” militæreindsæts, og det forstås som succes af politikerne, så bliver der sende endnu flere udsend sikker på sigt.

Uanset hvor “urealistisk” i real politik det lyder at der kan være krig i Danmark. Så kan man lige huske a DK har været over 15 år uafbrudt været involveret i krige.

Man skal også forholde sig til at i princippet bage statsismen i dette hierarkiske konkurrencesamfund er at man kun kan sikre “fred”, “sikkerhed” og velstand i konkurrence ubrudt med andre stater. Derfor må stater være altid er klar til at angribe andre stater for at sikre deres magt og eksistens som stat. Det betyder at stater også angribe andre stat. Og små stater som DK gør det også ny og næ i alliance med f.eks. NATO-lande som USA.

Det betyder altid at en politikere sørger for at ”deres” befolkning skal stille op med “menneskemateriale” der skal ofres både i dem uniform på krigens slagterbænk eller ofres civile på hjemmefronten som betaler skat og holder statens administration i gang og hele det logisk som i et samfund sikrer at en stat kan føre krig uanset om de er embedsmænd i et ministre, sygeplejer eller arbejder for krigsindustrien.

I krig er der kun en der vinder. Der er den herskende klasse.

– ingen pligt eller tvang.
– Ingen militær og ingen stat

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

7/9/17 Oplæsning af : På kanten i Berlin

21032404_861493117340228_7549676172256204738_nLene Tymoshenko
Læser op af “På kanten i Berlin”

´Torsdag 7/9 i ´Bogcafeen Barrikaden i
Ungdomshuset på Dortheavej 61
klokken 18
´det er muligt at købe en Signeret bog

31. maj 1992:
 Jeg har opsagt min etværelses lejlighed i København Nordvest, foræret de flest af mine ejendele væk og tager nattoget til Berlin for at starte mit nye liv som del af det store besætmiljø, der er opstået i det tidligere Østberlin efter murens fald.

Bogen er en autentisk fortælling, der giver et unikt indblik i de forskelligste subkulturer i 90-ernes Berlin blandt besættere, idealister, livskunstnere og illegale på flugt fra den økonomiske håbløshed i det opløste Sovjetunionen. Om truslen fra ordensmagten og nynazistiske bander. Om kærlighed og venskab, og det opslidende ved kampen for en stabil tilværelse, når man befinder sig på kanten. Om seksuelle eksperimenter, bordeller og det befriende ved sexarbejde.

Et fortættet portræt af Berlin i en opbrudstid.

https://www.facebook.com/events/522747821399107/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_invite_reminder%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_t=event_invite_reminder&notif_id=1503849614307491

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Workshop med Todd May: Intelligent anarkisme – et muligt svar på tidens politiske kaos

todd_teaching_udvalgte_billede_Udvalgte billede

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 10-15, Snekkersten Kursusnr.: 830-17

Denne workshop giver et overblik over anarkismens historie og dens relevans for vores nuværende politiske situation.

Anarkisme blev i mange år anset som en død politisk filosofi. Men siden Sovjetunionens kollaps og siden den stærke neoliberale bølge i Vesteuropa, er anarkismen igen vendt tilbage til den politiske scene. Denne workshop giver et overblik over anarkismens historie og dens relevans for vores nuværende politiske situation.

Todd May er professor i filosofi ved Clemson University i USA i staten South Carolina, hvor raceuroligheder og hadkampagner mod bøsser, lesbiske og liberale i det hele taget er blomstret op igen efter valget af Donald Trump.

Todd May har mange års erfaringer som organisator af græsrodsbevægelser og betragter sig selv politisk som liberal anarkist. På trods af sin jødiske baggrund har han f.eks. deltaget i arbejde og aktioner til støtte for palæstinenserne. Han har senest organiseret mange protestaktioner mod Donald Trump og sammen med en anden professor organiseret fastestrejke på sit universitet som protest mod dets tavshed i forhold til Trumps indrejseforbud.

Todd May har gæstet DISPUK siden 2010. Han har desuden været gæsteprofessor på CBS i 3 måneder i 2015. Han er en særdeles levende og engagerent formidler. Alle der har oplevet Todd Mays undervisning har fået en kæmpe oplevelse.

http://www.dispuk.dk/2017/830-17.aspx

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

orkanen 3 ud

Nr. 3, 1. årg. – 5. august 2017

I dette nummer:

 • Imod IT-giganterne og deres verden
 • Processer
 • Kontrollen
 • Det uventede afventer
 • Springet ud i det ukendte
 • Staten og pacifismen
 • Anonymitet
 • Ja eller nej?
 • Info om repression, læserbrev

https://orkanen.noblogs.org/

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

Henrik Pontoppidan: anarkismen og demokratiets tragedie

index.jpegDet er de færreste forfattere, der har skiftet retning så mange gange som Henrik Pontoppidan og alligevel været overbevist og overbevisende, uanset hvorhen deres værker bevægede sig. Han begik oprør mod Estrup-regimets despoti, blev nyromantiker og kulturradikal fritænker blot for at undsige sig kulturradikalismen og bevæge sig i retning af, hvad man kan kalde radikal kulturpessimisme.

Niels V. Kofoeds bog “Henrik Pontoppidan – Anarkismen og demokratiets tragedie” følger den ideologiske udvikling i Pontoppidans forfatterskab fra anarkismen som bærende politisk utopi, til symbolisme og nyromantik og frem til dommedagsstemningen ved 1. verdenskrigs begyndelse.

Niels Vilhelm Kofoed (f. 1930) har skrevet et væld af bøger om dansk litteratur og kulturhistorie samt en lang række biografier om Danmarks største forfattere. Efter uddannelsen som cand.mag. i dansk og fransk fra Københavns Universitet var Niels V. Kofoed lektor ved Stockholm Universitet og senere Lund Universitet i Sverige og har sidenhen været professor på University of Washington i USA.

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized

lang ventede dansksprogede anarkistisk klassiker: “Det anarkistiske menneske”

det-anarkistiske-menneske_381241.jpg

 

Skriv en kommentar

Filed under Uncategorized