Chicago 1968

Thygesen, Erik:
Den amerikanske Befrielsesfront – En dokumentarisk rapport
Rhodos, Kbh., 1970, 2 bind i alt 632s.

Den Store Danske
ekstern link: HUAC

da.wikipedia.org
ekstern link: Un-American Activities Committee

leksikon.org

ekstern link: Studenteroprør i USA

leksikon.org

ekstern link: Det nye venster i USA

tidskriftscentret
ekstern link: Chicago 1968

se videre: Chomsky, Noam
Hoffman, Abbie
Goodman, Paul
Rubin, Jerry